Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się pewne obowiązki. Jednym z nich jest przygotowywanie sprawozdań finansowych. Sprawozdanie finansowe jest podstawowym dokumentem, który podmiot posługuje się w kontaktach z urzędem skarbowym oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. Od jakiegoś czasu sprawozdania finansowe można sporządzić elektronicznie. Czym jest sprawozdanie finansowe? Jak przygotować e-sprawozdanie?


 

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest specjalnym rodzajem raportu. Naczelnym celem sprawozdania finansowego jest przedstawienie rzetelnych i dokładnych danych na temat stanu majątkowego podmiotu. Sprawozdanie finansowe należy przygotować na koniec roku obrachunkowego (a dokładniej: na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych). Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone w odpowiednim terminie, na podmiot zobowiązany do ich składania mogą zostać nałożone konsekwencje karne.


 

Kto musi przygotować sprawozdanie finansowe?

Według obowiązującej ustawy o księgowości, każda firma, w której prowadzona jest pełna księgowość, ma obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego. Dotyczy to więc przede wszystkim firm prowadzących księgi rachunkowe – zarówno tych, które są zobowiązane do ich prowadzenia, jak i te, które same się na to zdecydowały. Sprawozdania finansowe opracowywane są więc nie tylko przez jednostki gospodarcze, lecz także przez spółki funkcjonujące jako osoby prawne, spółki osób fizycznych oraz firmy działające na zasadzie działalności jednoosobowych.


 

Gdzie składa się sprawozdania finansowe?

Gotowe sprawozdanie finansowe należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dokument należy dostarczyć również do właściwego urzędu skarbowego.


 

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to raport składający się z kilku elementów. Przede wszystkim musi zostać w nim ujęty bilans majątkowy podmiotu gospodarczego za okres, którego dokument dotyczy. Konieczne jest przedstawienie dokładnego rachunku zarówno zysków, jak i strat. Raport musi być ponadto uzupełniony o właściwe wprowadzenie do sprawozdania finansowego, jak i niezbędne informacje dodatkowe wraz z objaśnieniami. Forma sprawozdania finansowego obejmuje:

  • wprowadzenie: w tym miejscu umieszcza się podstawowe dane dotyczące podmiotu, a więc m.in. siedzibę i nazwę firmy, główny przedmiot działalności, okres objęty sprawozdaniem finansowym i informacje na temat przyjętych zasad polityki rachunkowości;

  • bilans majątku (z wyszczególnieniem aktywów, należności długoterminowych, rozliczeń międzyokresowych, zapasów i należności krótkoterminowych);

  • bilans zysków i strat;

  • przedstawienie sytuacji ekonomicznej firmy.


 

Jak przygotować e-sprawozdanie finansowe?

E-sprawozdanie finansowe jest po prostu sprawozdaniem zapisanym w formie pliku komputerowego. Dopuszczalnymi formatami są XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg.tif, gif. Taki raport ma strukturę nieustandaryzowaną, a wzór można pobrać bezpośrednio ze strony podatki.gov.pl.

Warto przeczytać