Spółka to znacznie bardziej złożona forma prowadzenia działalności gospodarczej od firmy jednoosobowej. Tu właścicielem nie jest jedna osoba, ale więcej podmiotów. W dodatku każdy udziałowiec lub akcjonariusz spółki ma prawo do pełnej informacji i dostępu do jej danych. Musi to być również jawne dla urzędu skarbowego. Choć w przypadku spółek najczęściej konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości, nie zawsze dotyczy to spółki jawnej.

 

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia ewidencji swoich operacji gospodarczych. Natomiast sposób ich rejestrowania w ogromnej mierze zależy od typu prowadzonej działalności. W przypadku niewielkich firm najczęściej wybieraną formą jest księgowość uproszczona, polegająca na prowadzeniu ewidencji operacji gospodarczych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem jednej z trzech form: podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub do niedawna karty podatkowej. Jednak w przypadku spółek jest to możliwe tylko w określonych przypadkach.

Spółka jawna – jaka księgowość?

Jedną ze spółek, dla których możliwe jest prowadzenie uproszczonej księgowości, jest spółka jawna. Choć jest ona osobową spółką handlową, prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną nazwą, to nie posiada osobowości prawnej. Ma za to zdolność prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Do jej zalet niewątpliwie należą niższe koszty funkcjonowania niż w przypadku bardziej skomplikowanych form działalności. Co do zasady nie jest ona podatnikiem CIT, więc nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jednak nie jest to takie oczywiste.

Na prowadzenie spółki jawnej zwykle decydują się przedsiębiorcy, których działalność nie jest prowadzona na wielką skalę i raczej nie wiąże się z dużym ryzykiem. W tym przypadku to wspólnicy decydują o tym, jak chcą być opodatkowani i w jaki sposób będzie prowadzona księgowość ich spółki. Istotne jest jednak to, że w tym przypadku to nie spółka jest podatnikiem, ale każdy wspólnik z osobna. On też rozlicza podatki proporcjonalnie do przysługującego mu udziału w zyskach przedsiębiorstwa.

Spółka jawna – trzy możliwe sposoby księgowości

Spółka jawna może prowadzić swoją księgowość na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest ewidencja przychodów, która jest możliwa tylko wtedy, gdy wszyscy wspólnicy rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Drugą możliwość stanowi podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR), a trzecia to prowadzenie ksiąg rachunkowych. Choć ta ostatnia forma jest najbardziej skomplikowana i kosztowna, muszą ją prowadzić spółki jawne, których przychody przekraczają w jednym roku obrotowym limit 2 mln euro, w przeliczeniu według średniego kursu NBP ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października danego roku. Wówczas konieczne jest prowadzenie pełnych ksiąg od początku kolejnego roku obrotowego.

Spółka jawna ma również obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, gdy choćby jeden ze wspólników nie jest osobą fizyczną. Wówczas ma ona obowiązek opłacania podatku CIT, a co za tym idzie prowadzenia księgowości w formie ksiąg rachunkowych.

Księgowość spółki jawnej – zadanie dla profesjonalistów

Choć przy zakładaniu spółki jawnej, zwykle jej właściciele wolą uniknąć prowadzenia ksiąg rachunkowychm.in. ze względu na ich większe skomplikowanie i ponoszone w związku z tym koszty, to często jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Warto pamiętać, że jest to także najdokładniejszy i precyzyjny model ewidencji.

Stąd też, gdy spółka jawna księgowość musi prowadzić w formie ksiąg rachunkowych, powinna to zadanie powierzyć profesjonalistom, którzy doskonale znają aktualne przepisy dotyczące ewidencjonowania działalności takiej firmy. Prowadzenie rachunkowości przez doświadczonych księgowych pozwoli nie tylko na bezpieczne dopełnienie ciążących na spółce obowiązków księgowych, ale również da więcej czasu jej właścicielom na zajmowanie się rozwojem przedsiębiorstwa. 

Jeśli chcesz zlecić prowadzenie księgowości, rzetelnych specjalistów znajdziesz w BR Progres: https://br-progres.pl/.

Warto przeczytać