Chyba w każdej działalności gospodarczej występują okresy, w których przychody ze sprzedaży produktów i usług ulegają obniżeniu bądź wrastają w koszty firmy. Oczywiście przyczyny mogą być zróżnicowane, a pośród nich można wymienić np. zwiększenie inwestycji, utworzenie nadwyżek towarów, sezonowość produktów i usług, wzrost obciążeń kredytowo–leasingowych, przyrost zatrudnienia, dywersyfikacja kanałów dystrybucji, poszukiwanie rynków w krajach Trzeciego Świata i wiele innych. Chodzi oto, że zróżnicowana cyrkulacja pieniądza pomiędzy wpływami, a wypływami powoduje wielokrotnie, iż sprzedaż wynikająca z faktur jest nieadekwatna do posiadanych zasobów pieniężnych. Jest wówczas ryzyko powstawania zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec budżetu, a jeśli nie zostaną one uiszczone - naliczane zostaną od nich odsetki od zobowiązań podatkowych. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący odsetek od zobowiązań podatkowych. Przeczytaj go koniecznie!

Odsetki od zobowiązań podatkowych - standardowa a podwyższona stawka
Zacznijmy od tego, że podwyższona stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku podatkowym wynosi 150% od stawki podstawowej odsetek za zwłokę. Natomiast stawka podstawowa za zwłokę w zapłacie zaległości podatkowej wynosi 8% za każdy dzień zwłoki. Za to w przypadku podwyższonej stawki odsetek procent ten zostaje podwyższony do 12%.

Zastosowanie podwyższonej stawki, a odsetki od zobowiązań podatkowych
Przede wszystkim odsetki od zobowiązań podatkowych liczone są z zastosowaniem podwyższonej stawki w przypadku zaległości w podatku VAT, podatku akcyzowym oraz opłatach celnych. Jak już wcześniej zostało przytoczone, podwyższona stawka odsetek ma na celu ograniczenie przez przedsiębiorców dokonywania płatności zaległości po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli bądź postępowania podatkowego czy ukrywania istniejącej zaległości podatkowej. Natomiast jeżeli podatnik po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli bądź czynności sprawdzających zdecydował się na dokonanie korekty deklaracji VAT, również ta czynność nie uchroni przedsiębiorcy od naliczenia podwyższonych odsetek od tej zaległości podatkowej. Kolejną sytuacją, w której może znaleźć zastosowanie podwyższonych stawek będzie też złożenie deklaracji i zapłata podatku.

Nie każda zaległość będzie objęta podwyższoną stawką odsetek
Musisz wiedzieć, że podwyższona stawka odsetek będzie naliczana wtedy, gdy:

- przedsiębiorca dopuści się zawyżenia kwoty nadpłaty podatku lub kwoty jego zwrotu lub zaniży zobowiązanie podatkowe i jednocześnie,

- kwota ta będzie wyższa, niż 5 minimalnych wynagrodzeń ustalanych corocznie, czyli w na 2016 rok kwota ta musiałaby przekroczyć 1850 zł x 5 = 9.250 zł.

Warto przeczytać