Szkolenia z zakresu BHP to jedyne obowiązkowe szkolenie, które pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Wynika to z przepisów prawa. Jednak o roli szkoleń BHP warto wiedzieć więcej. Trudno, bowiem o bardziej potrzebne szkolenia.

Główne cele szkolenia BHP
Szkolenie BHP ma kilka celów, ale do najważniejszych należą zdobycie umiejętności związanych z bezpiecznym wykonywaniem obowiązków służbowych, zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz orientacja w czynnikach środowiska pracy. Jak wspomnieliśmy szkolenia te są obowiązkowe. Obowiązek taki nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy.

Pracodawca nie powinien pod żadnym pozorem dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wystarczających znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek dotyczy nie tylko szkolenia wstępnego, ale również szkoleń okresowych. Pracodawca jest także zobowiązany do wydania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących BHP, tych ogólnych i tych związanych z pracą na danym stanowisku. Zgodnie z przepisami prawa pracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z przepisami BHP i powinien bezwzględnie ich przestrzegać.

Rodzaje szkoleń BHP
Jak już wspomnieliśmy, szkolenia z zasady dzielimy na wstępne, które przeprowadzane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku oraz szkolenia okresowe. Szkolenie wstępne z reguły przeprowadzane jest w formie instruktarzu. W jego skład wchodzi szkolenie wstępne ogólne, czyli instruktarz ogólny oraz szkolenie wstępne przeprowadzane na konkretnym stanowisku pracy, czyli tzw. instruktarz środowiskowy.

Szkolenia okresowe powinny być powtarzane w trakcie trwania stosunku pracy, a ich częstotliwość zależy od rodzaju i warunków wykonywania pracy. Zadaniem szkoleń okresowych jest przypomnienie sobie informacji oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP. Na tym polu od czasu do czasu pojawiają się zupełnie nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne. Szkolenia okresowe pozwalają się z nimi zapoznać.

Szukasz szkoleń BHP? Sprawdź koniecznie!

szkolenia i kursy bhb

Szkolenie BHP, a czas pracy
Warto mieć świadomość, że szkolenie z zakresu BHP leży zawsze w gestii pracodawcy. To on ponosi koszty związane ze szkoleniem. Musi także zapewnić pracownikowi możliwość przeszkolenia w czasie pracy. Jest to jedyne szkolenie, które całkowicie zalicza się do czasu pracy. Nawet, jeżeli pracownik odbywa szkolenia po swojej zmianie, pracodawca powinien czas jego trwania zaliczyć, jako świadczenie pracy.

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/bhp/szkolenia_bhp/535294,2,Jaki-powinien-byc-cel-szkolenia-bhp.html

 

Warto przeczytać