Kierownicy, którzy zarządzają zakładem pracy w imieniu pracodawcy stanowią specjalną grupę pracowników. Dlatego też wobec nich zostanie wystosowany inny sposób rozliczania za pracę wykonywaną w weekendy niż w stosunku do innych pracowników. Jest tak głównie dlatego, że ze względu na zakres obowiązków, a także z uwagi na związaną z tym odpowiedzialność od osób tych wymaga się większej dyspozycyjności.

W związku z powyższym kierownicy otrzymują wyższe wynagrodzenie aniżeli podlegli im pracownicy. Związana z tym jest również praca w godzinach nadliczbowych, bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu tej właśnie pracy. Przepisy prawa pracy stanowią, że wyłączenie prawa do nadgodzin nie obejmuje kierowników, których obowiązki nie ograniczą się do organizowania kontroli i nadzorowania czynności pracowników podległej komórki, a polegają na wykonywaniu obowiązków w tym samym stopniu co pracownicy.

W jaki sposób rozliczana jest praca kadry pracowniczej?

Uznaje się, że praca nadliczbowa wśród kierowników powinna być raczej czymś sporadycznym, o szczególnym charakterze. Kierownicy uprawnieni są do wynagrodzenia za nadliczbową pracę, kiedy to zmuszeni są wykonywać ją stale i jest to związane ze złą organizacją pracy narzuconą przez pracodawcę. Na takiej samej zasadzie należy rozpatrywać sytuację, gdy kierownik wykonuje jednocześnie i stale pracę szeregowego pracownika, przekraczając nałożone na niego normy czasu pracy.

Wówczas uzasadnione jest przyznanie mu wynagrodzenia za nadgodziny wraz z dodatkiem. Wyjątkiem jest zaś sytuacja, kiedy kierownik ma narzuconą pracę w wolną niedzielę bądź święto, kiedy to przełożony nie udzieli mu innego wolnego dnia. W takiej sytuacji kierownik otrzymuje wypłatę  normalnego wynagrodzenia, jakie uzupełnione jest o 100-procentowy dodatek. Podstawą jest stawka miesięczna wynagrodzenia zasadniczego kierownika. 

Kwestia odpoczynku

Warto zwrócić uwagę na to, że polecanie kierownikowi pracy w soboty i niedziele może uniemożliwić mu skorzystanie z nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku. Jest to związane z tym, że w siedmiodniowym tygodniu kalendarzowym, liczonym od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego pracownik powinien mieć zapewnione minimum 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, w jaki wlicza się 11 godzin odpoczynku dobowego z ostatniej dniówki roboczej. Kierownik nie miałby możliwości skorzystania z takiego odpoczynku, jeśli zostałby wezwany do pracy przez weekend.

Wynagrodzenie dla pracowników fundacji pracujących w weekendy

Pracownicy fundacji, którzy wykonują swoje obowiązki w dniach wolnych od pracy mogą poprosić o inny wolny dzień, przed końcem konkretnego terminu rozliczeniowego w danym miesiącu. Jeśli nie otrzymają takiego dnia to jest to traktowane jako wykroczenie, również w sytuacji kiedy pracodawca wypłacił pieniądze za nadgodziny.

Warto przeczytać