Jednym z najważniejszych aspektów posiadania własnej firmy jest właściwe określenie przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Takim nie są tylko kwoty otrzymane w związku ze sprzedażą towarów i usług, które są przedmiotem działalności gospodarczej. Podpowiadamy, co warto wiedzieć o przychodach z działalności gospodarczej?

Dlaczego założyłeś działalność gospodarczą? Raz na jakiś czas takie pytanie warto sobie zadać. Dzięki temu możemy przeanalizować kwestię tego, czy cel dla którego stworzyliśmy swoją firmę jest osiągnięty czy też nie.

Zasadniczy cel prowadzenia własnej działalności gospodarczej stanowi zysk. Jest to kwestia oczywista, ale czy każdy wie w jaki sposób wyliczać zysk swojej firmy? Poniżej przedstawiamy przykładową analizę firmy, dzięki której będziesz dokładnie wiedział, jakie wyniki osiąga Twój biznesu.

Wyniki finansowe firmy za rok poprzedni - przykład

Mamy firmę X i załóżmy, że jest to świeża firma, która dopiero wchodzi na rynek, a jej przedmiot działalności stanowi sprzedaż towarów handlowych oraz usług. Przychody i koszty uzyskania firmy X są księgowane w jednej księdze przychodów i rozchodów. Na koniec zeszłego roku firma wygenerowała dochód. Te fakty wydają się być prawidłowe, ale w rzeczywistości bywa inaczej. Dokonując głębszej analizy czyli po rozdzieleniu przychodów i kosztów uzyskania na sprzedaż towarów oraz na usługi sytuacja może się okazać nie taka, jaką byśmy zakładali. Może być tak, że działalność z tytułu wykonanych usług przyniosła w zeszłym roku spore dochody, z kolei sprzedaż towarów wygenerowała bardzo dużą stratę. Dochód z tytułu wykonanych usług przewyższał stratę otrzymaną z tytułu dochodu uzyskanego ze sprzedaży towarów.

O czym warto pamiętać?

Należy wziąć pod uwagę to, że w przypadku gdy w ramach swojej działalności gospodarczej prowadzimy kilka różnych biznesów, to najlepiej będzie przeanalizować każdy rodzaj działalności oddzielnie. Tym sposobem dowiemy się dokładnie, jakie wyniki osiąga każdy z poszczególnych segmentów naszej działalności. Dzięki temu zdobędziemy również wiedzę o tym, czy powinniśmy przeprowadzić jakieś konkretne zmiany, wprowadzić ulepszenia, innowacje, czy po prostu zrezygnować z nierentownej gałęzi biznesu, która zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu innych obszarów naszej działalności gospodarczej.

Jako osoba fizyczną prowadząca firmę stajesz się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Twoje przychody z działalności gospodarczej definiuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do tego typu przychodów zalicza się kwoty należne, choćby nie zostały rzeczywiście otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Co stanowi przychód z działalności gospodarczej?

W przypadku podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uznaje się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Przychód z działalności gospodarczej to także m. in.:

- przychody z odpłatnego zbycia, które są wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej składniki majątku będące środkami trwałymi, składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, oprócz składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł oraz wartości niematerialne i prawne;

- zawarte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne;

- subwencje, dopłaty, dotacje i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo w postaci zwrot wydatków, z wyłączeniem przypadku gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonywane są odpisy amortyzacyjne;

- różnice kursowe;

- odsetki od środków na rachunkach bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością;

- otrzymane kary umowne;

- wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), oprócz umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy;

- wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne lub na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

Warto przeczytać