Przede wszystkim abolicja podatkowa miała na celu wprowadzenie ułatwień w odniesieniu do podatników, którzy uzyskiwali zarobki w kraju, z którym Polska miała podpisaną niekorzystną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania albo z którym w ogóle nie miała podpisanej takiej umowy. Dotyczyła dochodów osiąganych w latach 2002-2007. Dlatego ostatni wniosek dotyczący abolicji podatkowej mógł być złożony w 2007 roku (w ciągu kilku miesięcy od wejścia w życie ustawy). Ale należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie abolicja podatkowa nie działa, na jej miejsce została bowiem wprowadzona tak zwana ulga abolicyjna. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, czym jest abolicja podatkowa i kogo dotyczy. Przeczytaj go koniecznie!

Metody unikania podwójnego opodatkowania
Zacznijmy od tego, że w celu uniknięcia opodatkowania tych samych dochodów Polska obecnie stosuje dwie metody unikania podwójnego opodatkowania w zależności od kraju, w którym uzyskane zostały przychody: wyłączenia z progresją oraz odliczenia proporcjonalnego. Otóż powyższe metody stosowane są w sytuacji, gdy umowa międzynarodowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje na opodatkowanie dochodów za granicą. Natomiast jeżeli podatnik otrzymuje wynagrodzenie w obcym państwie, ale z umowy międzynarodowej wynika, że podlega opodatkowaniu w kraju rezydencji, wówczas metod unikania podwójnego opodatkowania się nie stosuje, do takiego bowiem nie dojdzie.

Metoda wyłączenia z progresją
Generalnie - metoda ta polega na tym, że dochód uzyskany za granicą zostaje wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Jednak musisz wiedzieć, że brany jest pod uwagę przy ustalaniu podatku od dochodu osiągniętego w Polsce, w myśl artykuł 27 ustęp 8 ustawy o PIT, jeżeli podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

- do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali,

- ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

-ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Ponadto warto wspomnieć też o tym, że stopę procentową ustala się w następujący sposób: obliczony podatek według skali od łącznych dochodów należy podzielić przez sumę dochodów z Polski oraz dochodów z zagranicy.

Warto przeczytać