Jeśli planujemy budowę domu, jego przebudowę lub odbudowę musimy posiadać niezbędne dokumenty administracyjne. Niemożliwe jest podjęcie jakichkolwiek działań bez odpowiednich zezwoleń. Jak wygląda proces otrzymywania pozwolenia na budowę?

Zgłoszenie budowy domu

Zgłoszenie budowy domu jest mniej czasochłonne od uzyskiwania pozwolenia. Takie zgłoszenie składa się przed wykonaniem robót budowlanych. W nim musimy zamieścić także odpowiednie dokumenty m.in:

  • oświadczenie uprawniające do dysponowania nieruchomością,
  • obszar oddziaływania działki,
  • projekt zagospodarowania działki,
  • opis techniczny.

W przypadku robót budowlanych w miejscu, które jest wpisane do rejestru zabytków czy projektu, który w znaczny sposób może oddziaływać na środowisko konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a nie złożenie zgłoszenia.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę domu daje nam kilka innych korzyści, których nie otrzymamy przy samym zgłoszeniu budowy. Chcąc wprowadzić zmiany w projekcie, musimy uzyskać pozwolenie na budowę, nawet gdy złożyliśmy zgłoszenie jej.

W przypadku ocieplania budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m, instalacji wewnątrz i zewnątrz (wyłączając instalację gazową) oraz remontów niektórych obiektów budowlanych, nie jest potrzebne zgłoszenie, ani pozwolenie na budowę.

Co powinien zawierać wniosek?

Planując budowę domu musimy pamiętać, aby złożyć odpowiedni wniosek z wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Do wniosku konieczne jest załączenie:

  • zaświadczenia o uprawnieniach architekta,
  • decyzji dot. warunków zabudowy,
  • projektu budowy,
  • oświadczenia o możliwości podłączenia domu do sieci ciepłowniczej,
  • dokumentów poświadczające prawa do dysponowania danym gruntem.

Podana wyżej decyzja o warunkach zabudowy jest ważna, gdy dana budowa nie podlega miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego.

Przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę, należy dołączyć potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej. Jest to konieczne, jeśli część budynku będzie miejscem działalności gospodarczej lub kiedy nasz pełnomocnik zajmuje się formalnościami (kancelaria: https://adwokatspiewak.pl/)

Projekt budowlany jest najważniejszym załącznikiem, ale nie wystarczy, aby uzyskać pozwolenie. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione zgodnie z art. 35, pkt. 4 Ustawy Prawo budowlane - otrzymamy pozwolenie.

Ważność pozwolenia

Musimy pamiętać, że pozwolenie jest jest ważne dożywotnio. Jego ważność kończy się z ubiegiem 3 lat, jeśli nie rozpoczniemy robót budowlanych na wyznaczonym miejscu. Termin ten nie ulega przywróceniu ani wydłużeniu, nie podlegają temu także niezależne od nas okoliczności związane z nierozpoczęciem budowy. Natomiast, gdy stracimy obecne pozwolenie, musimy zacząć ubiegać się o nowe, przedstawiając dokumenty raz jeszcze.

Inne rodzaje pozwoleń

Możliwa jest również budowa tymczasowych obiektów budowlanych. Prawo polskie zezwala na budowę ich ze specjalnym pozwoleniem. Do takich budynków należą kioski uliczne, obiekty kontenerowe, pawilony wystawowe. Są to miejsca, które nie pełnią roli użytkowej i znajdują się na wyznaczonych dla nich miejscach.

Warto przeczytać