W Polsce spółka z o.o. może zawsze zdecydować się na zmianę swojej nazwy (firmy) Oczywiście najczęściej zmiana nazwy spółki z o.o. związana jest ze zmianą przedmiotu działalności spółki albo ze zmianą siedziby. Ponadto może też wynikać z zamiaru odcięcia się od wcześniej prowadzonej działalności, która nie była zyskowna. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego jak można dokonać zmiany nazwy firmy. Przeczytaj go koniecznie!

Na czym polega zmiana nazwy firmy?

Zacznijmy od tego, że zmiana firmy spółki z o.o. może polegać na zamianie, dodaniu lub usunięciu pewnych elementów składających się na brzmienie firmy. Ale przy dokonywaniu zmiany firmy przedsiębiorca musi respektować wszystkie zasady prawa firmowego, w tym zwłaszcza zasadę wyłączności i prawdziwości firmy. Dlatego należy więc przed planowaną zmianą firmy spółki z o.o. sprawdzić czy proponowane nowe brzmienie firmy spółki nie koliduje z taką samą nazwą już wykorzystywaną przez innego przedsiębiorcę. Tego rodzaju weryfikację można przeprowadzić poprzez portal Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy, w toku postępowania o wpisanie zmiany firmy spółki do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, będzie badał m.in. czy proponowana przez spółkę nowa firma nie narusza przepisów art. 43 (1) k.c. – 43 (10) k.c.. Natomiast zgodnie z treścią przepisu art. 43 (3) § 1 k.c. firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Za to zgodnie z art. 43 (3) § 2 k.c. – firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Rejestracja zmiany firmy

No cóż, gdyby sąd rejestrowy uznał, iż proponowana nowa firma przykładowo wprowadza w błąd, to odmówi rejestracji zmiany firmy. Poza tym warto też wiedzieć, że zmiana nazwy spółki z o.o. wymaga podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników, która jest protokołowana w formie aktu notarialnego (art. 255 § 3 k.s.h.). Warto wspomnieć także o tym, że zgodnie z art. 246 § 1 k.s.h. uchwały zgromadzenia wspólników, dotyczące zmiany umowy spółki – w tym zmiany nazwy (firmy), zapadają większością 2/3 głosów. Dodatkowo nowa nazwa (firma) spółki z o.o. obowiązuje od momentu dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy. Oczywiście rozstrzygająca będzie data postanowienia, na podstawie którego zmiana nazwy spółki została wpisana do KRS. Natomiast wniosek o wpis zmiany nazwy spółki z o.o. powinien zostać przygotowany na odpowiednich formularzach KRS. Ponadto do wniosku o wpis trzeba dołączyć też uchwałę zgromadzenia wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego.

Warto przeczytać