Chcąc utrzymać nieruchomość w dobrym stanie warto podpisać umowę z zarządcą nieruchomości, który zajmie się danym budynkiem. Zarządcą nieruchomości może być osoba, która posiada licencję zarządcy oraz ma wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Umowę z zarządcą ma mieć formę pisemną, by była ważna. Listę uprawnionych do działania zarządców znajdziemy na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Co zawrzeć w umowie? Umowa musi spełniać warunki każdej umowy cywilno-prawnej. W umowie wpisujemy nr licencji posiadanej przez zarządcę oraz kwestię posiadanej odpowiedzialności cywilnej. W treści powinniśmy umieścić dane dotyczące księgi wieczystej danej nieruchomości oraz określić co wchodzi w jej skład. Obowiązki zarządcy W umowie trzeba zadbać o skrupulatne wypisanie obowiązków zarządcy. Trzeba umieści zapis o tym, że zarządca ponosi odpowiedzialność za opiekę nad nieruchomością. Obowiązkiem zarządcy powinno być dbanie o interesy wspólnoty i dochowywanie staranności. Warto również wspomnieć obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten nie ustaje po zakończeniu umowy, lecz zarządca może zostać z nieco zwolniony. Pamiętajmy o wszystkim Warto zawrzeć w takiej umowie wszystko do czego ma być zobowiązany zarządca. Najlepiej wypunktować wszystkie jego obowiązki. Zarządca powinien zajmować się pełną dokumentacją, reprezentowaniem przed sądem oraz egzekwowaniem należności od mieszkańców. Zadaniem zarządcy jest również prowadzenie pełnej dokumentacji według standardów określonych przez ustawy. Kwestie finansowe W sprawach finansowych zarządca powinien zajmować się rozliczeniami i kontrolą umów związanych z dostarczeniem mediów. Jego zadaniem powinno być rozliczanie wszystkich wpłat mieszkańców na rzecz wspólności.

Corocznie powinien składać sprawozdanie finansowe. Kontakt z mieszkańcami Można również nakazać zarządcy przygotowywanie corocznego planu gospodarczego oraz sprawozdania z realizacji planu z poprzedniego roku. Zarządca powinien być zobowiązany do przekazywania wszystkich informacji na życzenie mieszkańców. To on zająć się powinien również organizacją spotkań mieszkańców. Wynagrodzenie W umowie umieszczamy oczywiście kwestie wynagrodzenia. W tej części również dodajemy kwestię odpowiedzialności zarządcy za nienależyte wykonywanie obowiązków. Na koniec warto zawszeć również odniesienie do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego. Te dwa akty prawne powinny decydować o konkretnych postanowieniach, jeśli umowa czegoś nie opisuje.

Warto przeczytać