Jedną z najważniejszych miar sukcesu firmy jest to, na ile będzie się wyróżniać na tle konkurencji. Opracowując strategię biznesową przedsiębiorstwa należy uwzględnić obecne realia rynkowe, a więc między innymi właśnie działania konkurencji. Ustalenie konkretnych założeń jest także ogromną pomocą w tworzeniu planu działań marketingowych. Pytanie o to, w jaki sposób firma ma różnić się od konkurencji, powinno paść jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Co warto wiedzieć o konkurencji?


 

Na jakich poziomach można analizować konkurencję?

W pierwszym etapie konieczne jest ustalenie, które firmy mogą stanowić dla nas konkurencję. Analiza konkurencji może obejmować cztery poziomy. Pierwszym z nich jest analiza pod względem marki. W tym miejscu należy uwzględnić wszystkie przedsiębiorstwa oferujące podobny produkt w podobnej cenie, skierowane do tej samej grupy klientów. Kolejnym poziomem jest tzw. analiza gałęzi. Chodzi o to, by przyjrzeć się wszystkim firmom, które oferują zbliżony produkt do naszego, lecz bez uwzględnienia cen (analizujemy zatem zarówno konkurencyjne przedsiębiorstwa oferujące produkt w niższej, jak i w wyższej cenie). Kolejnym poziomem jest analiza pod względem formy produktu. Skupiamy się na tych firmach, które oferują produkty lub usługi służące realizacji podobnych potrzeb. Podczas analizy konkurencji warto dokonać także analizy ogólnej, oznaczającej ocenę firm oferujących produkty dla tej samej co nasza grupy potencjalnych nabywców.


 

Analiza konkurencji – co należy uwzględnić?

Gdy zdefiniujemy już, które firmy mogą stanowić dla nas konkurencję, należy ustalić, do jakich obszarów będziemy się odnosili. W trakcie analizy konkurencji najważniejsze są zwłaszcza takie obszary, jak analiza strategii konkurentów oraz analiza celów konkurencyjnych firm wraz z oceną ich silnych i słabych stron. W tym miejscu bardzo przydatna może okazać się analiza SWOT.


 

Analiza SWOT – co to takiego?

Analiza SWOT jest najczęściej wykorzystywanym narzędziem podczas budowania planów marketingowych oraz opracowywania strategii biznesowych. Dokonanie analizy SWOT nie wymaga od nas żadnych kompetencji specjalistycznych. Zacznijmy od tego, skąd wzięła się nazwa metody. Skrót SWOT powstał od pierwszych liter czterech angielskich słów: strenghts (mocne strony, czyli wszelkie atuty, jakimi dysponuje dane przedsiębiorstwo), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse, a więc np. brak jakiegoś produktu na rynku, korzystanie przez konkurencję z przestarzałych technologii itp.) i threats (zagrożenia – może je stanowić np. wdrożenie przez konkurencję innowacji do swoich produktów). Czy analizę SWOT można wykorzystać także do zbadania konkurencji. Jak najbardziej. Jak zapewne zauważyliśmy, dwie pierwsze części analizy SWOT, czyli mocne i słabe strony, odnoszą się bezpośrednio do naszego przedsiębiorstwa. Zaś trzecia i czwarta (szanse i zagrożenia) dotyczą czynników zewnętrznych, a więc przede wszystkim działania firm konkurencyjnych.

Warto przeczytać