Najważniejszą podstawą do tego, by ogłosić upadłość będzie niewypłacalność dłużnika. Ma ona miejsce wtedy, gdy nie będzie on w stanie spłacać swoich już wymagalnych zobowiązań, a więc takich których termin płatności minął. Przedsiębiorstwo może być także określone jako niewypłacalne, jeśli doszło do sytuacji, w której wysokość długów będzie już przekraczać wartość majątku. Z tego będzie wynikać, że nawet jeśli jest płynność finansowa ale zobowiązania będą już przekraczać wysokość posiadanego kapitału zakładowego to taka spółka będzie zobowiązana do tego, by złożyć wniosek o upadłość.

Faza wstępna i ogłoszenie upadłości Jeszcze zanim zostanie ogłoszona upadłość już sąd może zdecydować się na zabezpieczenie majątku dłużnika w ramach ustanowienia nadzorcy sądowego o tymczasowym charakterze., w momencie, gdy dłużnik nie będzie wykonywał jego poleceń oraz w momencie, gdy będzie taka obawa, że dłużnik będzie chciał ukryć swój majątek, albo też jeszcze w inny sposób będzie próbował działać na szkodę wierzycieli. Wtedy może być zarządca przymusowy ustanowiony. Z urzędu sąd będzie zobowiązany do tego, by zbadać jakie są w danym przypadku podstawy do ogłoszenia upadłości. W związku z tym będzie mógł przeprowadzić stosowne dochodzenia oraz postępowanie dowodowe, które pozwoli te kwestię sprawdzić. Jeśli sąd uwzględni wniosek zdecyduje się na wydanie stosownego postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Na takie ogłoszenie będzie przysługiwało zażalenie. Za takim postanowieniem o ogłoszeniu upadłości będą szły daleko idące konsekwencję.

Od tego momentu całe postępowanie będzie wchodziło w kolejną fazę. Między innymi konstytuuje się od tego momentu masa upadłości i będzie to majątek upadłego, który należy do niego w chwili, gdy ogłoszona jest upadłość. To z tej masy upadłości będą pokrywane wszystkie zobowiązania, które będą zgłoszone przez dłużników w czasie trwania całego postępowania upadłościowego. W skład masy upadłości będą również wchodzić te wszystkie składniki, które firma będzie nabywać już w trakcie trwania takiego postępowania. Do masy upadłości nie zaliczają się jednak takie środki, które są wyłączone od zajęcia w specjalnym trybie czy też środki pieniądze, które gromadzone są w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a ich zadaniem jest pomoc pracownikom upadłego i ich rodzinom. W postanowieniu, które rozpoczyna postępowania upadłościowe sąd może także określać jak będzie przebiegać zarząd majątkiem upadłego i będzie także wzywał wierzycieli, by w tym okresie zdecydowali się także zgłosić swoje wierzytelności w określonym terminie. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości będzie podane również do publicznej wiadomości i powinno to być dokonane przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opisane w dzienniku, który ma lokalny zasięg. Od tego momentu przedsiębiorca będzie już występował w obrocie gospodarczym jako firma, która z dodatkiem będzie miała w stanie upadłości likwidacyjnej albo układowe.

 

Wsparcie:   nwlegal.pl

 

Warto przeczytać