W postępowaniu upadłościowym można łączyć likwidację majątku upadłego i zawarcie układu z wierzycielami. Zasadnicza różnica w przypadku tych postępowań będzie polegać na tym, że w przypadku upadłości, która będzie obejmować likwidację majątku przedsiębiorca będzie tracił prawo do zarządzania majątkiem ponieważ wejdzie on do masy upadłości i będzie zarządzany przez syndyka. Zajmuje się on likwidacją majątku i dokonuje podziału środków między wierzycieli. Czynności, które związane są z masą upadłości będzie on dokonywał w swoim imieniu ale na rzecz upadłego.

 

W takiej sytuacji należy cały majątek przekazać syndykowi razem z dokumentami, które będą się odnosić do prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczeń. W pewnych sytuacjach można dalej prowadzić przedsiębiorstwo, jeśli możliwe będzie zawarcie układu z wierzycielem i będzie możliwa jego sprzedaż w całości albo w części. Syndyk, który prowadzi przedsiębiorstwo powinien podejmować takie działania, by nie zostawić takiej firmy w jeszcze gorszym stanie. Korzystne będzie postepowanie, w którym postawi się raczej na drogę układową. Sąd będzie tutaj oceniał powyższe czynniki i w związku z tym może sprawdzić czy dłużnik nie działa negatywnie na możliwości zawarcia układu. Wszelkie negatywne działania powinny być brane pod uwagę i jeśli występują to pokazują brak współpracy z jego strony. Jeśli będzie ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu to majątek może zostawać w zarządzie takiego dłużnika. Będą na nim jedynie ciążyć pewne obowiązku związane ze składaniem istotnych informacji na temat stanu tego majątku w trakcie postepowania upadłościowego. Musi w tym okresie współpracować miedzy innymi z nadzorcą sądowym. Jeśli chce się przeprowadzić upadłość z możliwością zawarcia układu należy podejmować działania, które będą zmierzać do restrukturyzacji przedsiębiorstwa i jego zobowiązań.

 

Chodzi o takie działania, które pozwolą na to, by korzystnie spłacić długi i utrzymać przedsiębiorstwo w stanie pozwalającym na działanie. Sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji są bezpośrednio związane z propozycjami układowymi i muszą być razem z nimi połączone. można w pewnych przypadkach ustalić również, że spłaca wierzytelności będzie następować z zysków przedsiębiorstwa. Propozycje układowe musza przede wszystkim opierać się na szerokim uzasadnieniu i muszą brać pod uwagę sektor w jakim przedsiębiorstwo działa i to jakie elementy są z tą działalnością związane. Specyfika takiej działalności jest bowiem elementem bardzo ważnym i po zakończeniu postepowania upadły ma na nowo zyskać prawo do władania własnym majątkiem. Stosunki pracy W Polskim prawie mamy bardzo wiele różnych uregulowań, które będą dotyczyć stosunku pracy w kontekście ogłoszenia upadłości przez pracodawcę. Przykładowo można także wskazać krótsze okresy wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony w związku z tym, że będzie upadłość przedsiębiorstwa można skrócić w takim przypadku czas wypowiedzenia do jednego miesiąca zamiast trzech miesięcy, które związane są z przepisami prawa. W tym przypadku pracownikowi będzie przysługiwać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, za pozostałą cześć wypowiedzenia. Jeśli pracodawcy brakuje środków na wypłatę pewnych pieniędzy dla pracowników może skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który jednak potem będzie miał roszczenie o ich zwrot do pracodawcy.

 

Partner publikacji: https://nwlegal.pl

Warto przeczytać