Obecnie Polskie prawo przewiduje możliwość założenia sześciu rodzajów spółek - od cywilnych począwszy, a na akcyjnych skończywszy. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, czym właściwie są spółki osobowe. Przeczytaj go koniecznie! 

Co to jest spółka?
Zacznijmy od tego, że spółki stanową jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, pod postacią których funkcjonują przedsiębiorstwa. Podstawę prawną do ich tworzenia i funkcjonowania stanowi Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 roku oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 roku. Natomiast z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia spółki, podzielić je można na spółki: osobowe (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie) oraz kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

Spółka cywilna
Przede wszystkim spółka cywilna jest prostą formą organizacji działalności gospodarczej. Musisz wiedzieć, że nie ma osobowości prawnej i polega na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Ważny jest również fakt, iż każdy wspólnik może wnieść ze sobą własny kapitał, własną pracę na rzecz firmy i swoje unikalne umiejętności, przy czym domniemywa się, że wkłady własne są podobnej wartości, a za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie także własnym, prywatnym majątkiem. Ponadto założyć spółkę cywilną można poprzez zawarcie umowy miedzy wspólnikami. Natomiast jej treść regulują artykuły od 860 do 875 Kodeksu cywilnego. Poza tym niezbędna jest także rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub gminy. Musi tego dokonać każdy wspólnik z osobna. Możliwy jest także wybór dowolnej formy opodatkowania.

Spółka jawna
Trzeba przyznać, że spółka jawna pod wieloma względami przypomina spółkę cywilną, ponieważ ona również nie posiada formy prawnej i tworzona jest, z reguły, przez niewielką liczbę wspólników, darzących się wzajemnym zaufaniem i wnoszących własny kapitał. To co ją odróżnia to fakt, iż regulują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych a nie Kodeksu cywilnego, jak ma to miejsce w przypadku spółki cywilnej. Poza tym wymaga także ujawnienia w nazwie firmy chociaż jednego nazwiska współwłaściciela spółki. Umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Następnie konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Warto wspomnieć także o tym, że ustawodawca, powołując do życia spółkę jawną, miał na celu ograniczenie występowania spółek cywilnych w obrocie gospodarczym. Musisz wiedzieć o tym, że poprzez zmiany w zapisach Kodeksu spółek handlowych, ograniczona została odpowiedzialność majątkowa wspólników. 

Warto przeczytać