Jednym z przywilejów pracowniczych jest urlop wypoczynkowy. Jakie są zasady jego udzielania? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące urlopów wypoczynkowych.


 

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę.


 

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest ustalany na podstawie wymiaru czasu pracy i stażu pracy. Oznacza to, że im większy jest wymiar naszego czasu pracy i im więcej lat przepracowaliśmy, mamy prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego. Dla osób, które pracują na umowę o pracę krócej niż 10 lat i są zatrudnione na pełen etat, urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni. Natomiast dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na pełen etat 10 lat i dłużej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni. Do okresu zatrudnienia wlicza się również praca u poprzednich pracodawców – nawet, jeśli w międzyczasie występowały przerwy w zatrudnieniu.


 

Jestem zatrudniony na niepełny etat. Czy przysługuje mi płatny urlop wypoczynkowy?

Tak. Osoby zatrudnione na umowę o pracę na niepełny etat również mogą korzystać z urlopu wypoczynkowego. Jednak jego wymiar będzie inny niż w przypadku umowy o pracę na pełny etat. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat obliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, gdzie podstawą jest wymiar 20 lub 26 dni. W tym przypadku obowiązuje wyliczenie godzinowe, w którym 1 dzień urlopu równa się 1 dniowi pracy. Dodatkowo, każdy niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę, uzyskując tym samym pełen dzień płatnego urlopu wypoczynkowego.


 

Jestem zatrudniony na pierwszą umowę o pracę. Od kiedy będzie naliczany urlop wypoczynkowy?

Pracownik podejmujący pracę w danym roku kalendarzowym zyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego po każdym przepracowanym miesiącu pracy w wymiarze 1/12 urlopu, który przysługiwałby mu po przepracowaniu pełnego roku.


 

Co jeżeli nie wykorzystam urlopu na dany rok?

Jeżeli urlop nie zostanie wykorzystany w danym roku kalendarzowym, przechodzi on na kolejny rok. Pracownik ma prawo wykorzystać zaległy urlop do 30 września kolejnego roku. Należy pamiętać, że urlop zaległy musi być wykorzystany w pierwszej kolejności – dopiero po wykorzystaniu całego zaległego urlopu możliwe jest wykorzystanie urlopu przysługującego na bieżący rok kalendarzowy.


 

Czy do okresu zatrudnienia zaliczane są lata szkoły?

Tak. Do okresu zatrudnienia wliczają się również okresy nauki szkolnej. W przypadku osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową, do okresu zatrudnienia dodawane są 3 lata. Po ukończeniu średniej szkoły zawodowej wliczanych jest 5 lat. Jeśli absolwent zasadniczej szkoły zawodowej ukończy średnią szkołę zawodową, zyskuje 5 lat do okresu zatrudnienia. Dla średniej szkoły ogólnokształcącej wartość ta wynosi 4 lata, zaś dla szkoły policealnej – 6 lat. Najwięcej lat do okresu zatrudnienia dodaje się po ukończeniu wyższych studiów magisterskich: w tym przypadku jest to 8 lat. Warto zaznaczyć, że okresy nauki nie sumują się.

Warto przeczytać