Artykuł 25a ust.1 p. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi wyraźnie o tym, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może zrefundować każdej osobie niepełnosprawnej, która ma własną działalność gospodarczą, obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, które to będą utrzymane do wysokości składki, której podstawą będzie kwota określona w art.18 ust. 8 oraz w art.18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust.1a. Sama zaś refundacja składek uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności konkretnej osoby. Wysokość refundacji również.

Wysokość refundacji

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymają refundację w wysokości 100 proc. kwoty obowiązkowych składek przeznaczonych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje refundacja na poziomie 60 proc. kwoty obowiązkowych składek przeznaczonych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Refundacja w wysokości 30 proc. kwoty obowiązkowych składek tego typu przeznaczona będzie dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Co oferuje ustawa?

Osoby niepełnosprawne, które prowadzą własną działalność gospodarczą określaną jako działalność pozarolnicza mają szansę wyboru tego, w jaki sposób będą odliczać te składki, które przeznaczone są na ubezpieczenia społeczne. Można to zrobić poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź przez bezpośrednie rozliczenie jakie zaliczy się do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej poniesionych na ten cel wydatków.

Jeśli niepełnosprawny prowadzący działalność gospodarczą zdecyduje się na odliczanie składek od dochodu, zwrócone stawki w danym roku podatkowym nie będą stanowiły przychodu z działalności i nie będą podlegały odliczeniu od dochodu. Jeżeli natomiast zwrot składek nastąpi w kolejnym roku podatkowym, będą one podlegać odliczeniu od dochodu w zeznaniu podatkowym, które składane jest za następny rok podatkowy.

Z całą pewnością warto, by osoby niepełnosprawne przyjrzały się z bliska temu, w jaki sposób przebiegają kolejne nowelizacje wyżej wymienionej ustawy, szczególnie jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą. Refundacja składek to temat, który zalicza się do tych, jakie ostatnio są często podejmowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Tym bardziej warto śledzić temat na bieżąco zwłaszcza, że w Ustawie wprowadzone zostały w ostatnim czasie zmiany, i to z korzyścią dla osób niepełnosprawnych.

Warto przeczytać