W zależności od tego jakie sprawy i przed jakimi sądami są prowadzone może wystąpić taka sytuacja, że obowiązkowe będzie działanie przez pełnomocnika. W niektórych przypadkach takim pełnomocnikiem będzie mógł zostać jedynie albo adwokat albo radca prawny.

W procesie cywilnym pełnomocnikiem nie będzie musiał zostać adwokat czy radca prawny. Są sprawy, w których pełnomocnikiem może być miedzy innymi rzecznik patentowy, jeśli chodzi o kwestie własności przemysłowej. Ponadto pełnomocnikiem może być w pewnych sprawach również osoba, która będzie sprawowała zarząd majątkiem bądź też będzie stale kontrolowała interesy stron. Podobnie osoba, która jest ze stroną w stałym stosunku zlecenia. Niekiedy pełnomocnikiem może być współuczestnik sporu, rodzic, małżonek czy zstępni strony a także rodzeństwo. Są jednak takie wyjątkowe sytuacje, w których pełnomocnikiem strony musi bezwzględnie być adwokat albo radca prawny. Zasadniczo w Polskim prawie przewiduje się dwie takie sytuacje. Przede wszystkim chodzi o takie sprawy, w których konieczna będzie rozbudowana wiedza fachowa ponieważ przygotowywane pisma procesowe będą miały bardzo dużo cech formalizmu. Pierwszą grupę takich spraw będą te toczone przed Sądem Najwyższym. Najczęściej chodzi tutaj o procesy, które są wszczynane na skutek skargi kasacyjnej. W takim przypadku czynności procesowe muszą być dokonywane wyłącznie przez profesjonalnego pełnomocnika. Będzie to przede wszystkim związane z tym, że w takich procesach trzeba przygotować formalne pisma procesowe i mogą one być trudne do napisania dla profesjonalnego prawnika a co dopiero dla osoby, która prawem się nie zajmuje. Podobnie będzie w przypadku takich spraw, które rozpatrywane są przez Trybunał Konstytucyjny. Przed TK występować będzie jedynie adwokat albo radca prawny. Dotyczy to takich spraw, w których składa się skargę konstytucyjną.

Przygotowanie takiej skargi w sposób profesjonalny będzie wymagało fachowej wiedzy na bardzo wysokim poziomie. W takim piśmie należy bowiem podnieść niekonstytucyjność przepisów prawa, wobec których została oparta jakaś decyzja albo wyrok.Dlatego dla osoby, która prawem się nie zajmuje będzie to bardzo trudne ponieważ osoba taka nie zna rozbudowanego prawa. Nie będzie w stanie operować pojęciami prawniczymi i wzajemnymi zależnościami. Dlatego taką skargę musi przygotować zawodowy prawnik. Nie wszyscy są jednak zobowiązani przymusem radcowsko-adwokackim. Przed Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym pewne grupy mogą występować bez pomocy pełnomocnika. To tych grup zaliczyć należy: sędziów, prokuratorów, notariuszy oraz doktorów habilitowanych oraz profesorów prawa. Poza tym mogą samodzielnie występować osoby, które mają uprawnienia adwokata oraz radcy prawnego. Takie osoby nie muszą przed wspomnianymi instytucjami i przy konkretnych sprawach występować przy pomocy pełnomocnika, ponieważ zakłada się, że samodzielnie posiadają ku temu odpowiednia wiedzę.

Notariusz w Krakowie - Notariusz Wajda ► ​Notariusz-Wajda.pl

Warto przeczytać