Każdy płatnik wobec jakiego wystosowana została kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przede wszystkim musi okazać wszelką dokumentację, jaka bezpośrednio związana jest z przedmiotem kontroli. Ksero dokumentów przekazuje urzędnikowi oraz udziela niezbędnych informacji, jakie tylko zostaną od niego wymagane do uzyskania. Poniżej znajdują się dane szczegółowe odnośnie przeprowadzanych kontroli. Tylko w momencie, w którym procedura zostanie zachowana można uznać daną inspekcję za przeprowadzoną zgodnie z zapisami, które jej dotyczą, a które uwzględnione zostały w odpowiednich ustawach.

Przedmiot inspekcji

Inspektor z ZUS-u w trakcie przeprowadzania kontroli może sprawdzić między innymi czy płatnik terminowo zgłosił do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wszystkie osoby, które powinien. Kolejno, kontrola może obejmować to, czy płatnik terminowo i bez błędów wypełnił wniosek o emeryturę lub rentę. Sprawdza się rzetelność danych zgłoszonych do celów ubezpieczeniowych. Inspektor może sprawdzić, czy płatnik prawidłowo obliczył podstawy wymiaru i wysokości należnych mu składek, świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo, każdy inspektor może dokonać oględzin majątku u tych płatników, którzy zalegają ze zrealizowaniem zobowiązań finansowych.

Obowiązki płatnika

Płatnicy składek podczas inspekcji zobowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty oraz nośniki informacji powiązane z zakresem kontroli. Obejmuje to książkę kontroli, upoważnienia, protokoły kontroli oraz inne dokumenty. Poza tym, płatnicy muszą też udostępnić do oględzin składniki majątku, wydać kopie dokumentów, które związane są z zakresem kontroli, zapewnić warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz udzielić wszelkich wyjaśnień na zadane przez inspektora pytania. W razie potrzeby płatnik powinien również przedstawić tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym.

Warunki kontroli

Kontrola przeprowadzona może być w siedzibie płatnika składek bądź w innym miejscu prowadzonej przez niego działalności. W wyjątkowych okolicznościach może się ona także odbyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Czynności kontrolne w siedzibie terenowej jednostki ZUS-u przeprowadza się wtedy, kiedy wyznaczone przez płatnika składek pomieszczenie nie nadaje się do przeprowadzenia kontroli. Jest to również praktykowane wtedy, kiedy zachodzi konieczność przesłuchania świadka, który jest byłym pracownikiem płatnika lub kiedy płatnik nie zgłosił zmiany adresu siedziby firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto przeczytać