Zatrudnianie osób niepełnosprawnych związane jest w wielu przypadkach z dodatkowymi nakładami finansowymi związanymi z przystosowaniem, adaptacją oraz wyposażeniem miejsca pracy wprost pod potrzeby owych osób niepełnosprawnych, którym należy zapewnić określone, bezpieczne warunki do pracy. Na szczęście, pracodawcy mogą liczyć na wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to przede wszystkim dotacje na wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowe informacje o dofinansowaniu

Artykuł 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi o tym, że o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, pracodawca zatrudniający przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, przy czym osoby niepełnosprawne powinny stanowić przynajmniej 6 proc. wszystkich pracowników, a także pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar mniej niż 25 pracowników.

Co trzeba zrobić?

Przede wszystkim należy się zarejestrować w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON przez złożenie wniosku Wn – D wraz  z INF – D – P. Do takiego wniosku trzeba dołączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, czyli INF – O – PP. Wn – D to wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, jaki należy złożyć do 20 dnia każdego miesiąca.

Kolejno, pracodawca taki zobowiązany jest do składania raportów finansowych w PFRON. Musi również przedstawić informację odnośnie dochodów firmy z ostatnich 3 lat. Wcześniej, do samego wniosku należy też dołączyć takie dokumenty jak aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON, decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz upoważnienie od osoby przesyłającej te dane.

Jeżeli wszystkie te dokumenty zostaną złożone i nie będzie żadnych przeciwwskazań odnośnie tego, by konkretny pracodawca mógł otrzymać powyższe świadczenia to wówczas zostanie przyznana dotacja na wynagrodzenia z PFRON dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w konkretnym miejscu pracy. Należy tylko spełnić wszystkie wymagania, jakie zostały ujęte w powyższym artykule.

Pracodawcy, którzy je spełniają powinni wiedzieć o tym, iż w ogóle mają taką możliwość i warto ją wykorzystać. Osoby niepełnosprawne, tak jak i inni, potrafią być bardzo wartościowymi pracownikami, którzy wiele wnoszą do firmy i dzięki swojej pracy wspierają jej rozwój. Pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie traci nic, a pomaga, bo daje szansę na normalne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Warto przeczytać