Często występujący problem przy deklaracjach podatkowych CIT stanowi prawidłowe rozliczenie kosztów uzyskania przychodów, w tym przy zaliczkach i przedpłatach. Czy w przypadku firm oferujących usługi budowlane istnieją odrębne uregulowania dotyczące kosztów podatkowych?

Rozliczenie bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest głównie wykazywanymi przychodami. Przy sprzedaży usług budowlanych data powstania przychodu należnego to dzień wystawienia faktury, jednak nie później niż termin wykonania usługi budowlanej. Z kolei gdy według umowy zapłata będzie regulowana po zakończeniu kolejnych etapów robót budowlanych, wtedy przychody należne powstaną w momencie wykonania danego etapu tych robót. Jest to korzystne dla firm budowlanych z długotrwałymi kontraktami, bowiem mogą one dla celów podatkowych rozliczyć nie tylko przychody, ale także koszty podatkowe za dany etap zrealizowanych robót budowlanych.

Dla firm budowlanych ogromne znaczenie ma rozliczenie kosztów podatkowych w kwestii przyporządkowania ich w stosunku do osiągniętego przychodu albo wykazanie tych kosztów w czasie ich poniesienia. W praktyce jeżeli współzależność pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodami jest pośrednia, a dotyczy to wszystkich kosztów ogólnych funkcjonowania podatnika, to na ogół w takim przypadku wydatki kwalifikuje się do kosztów uzyskania przychodów w terminie ich poniesienia, jeżeli inne postanowienia ustawy podatkowej nie stanowią inaczej. W ramach działalności gospodarczej istnieje możliwość rozliczenia podatkowego kosztów w innym terminie, niż w tym, w którym je poniesiono pod warunkiem, że występuje bezpośrednie powiązanie kosztów z osiąganymi przychodami.

Jakie zasady podatkowe powinny stosować firmy budowlane?

Firmy budowlane powinny stosować ogólne zasady podatkowe w zakresie rozliczania kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione celem uzyskania przychodu, a art. 15 ust. 4 ustawy o CIT wprowadza podatkową zasadę rozliczenia kosztów w czasie. Według tego ostatniego przepisu, koszty podatkowe są rozliczane w roku podatkowym, którego dotyczą przychody otrzymane prze ich poniesienie. 

Warto przeczytać