Niektóre podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą prowadzić pełną księgowość. Stanowi ona rodzaj sprawozdania finansowego podatnika. Sprawdź czy także Twoim  obowiązkiem jest prowadzenie księgowości.

Dla kogo pełna księgowość?

Pełną księgowość mają obowiązek prowadzić podmioty gospodarcze mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród których znajdują się:

- spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne (powyżej określonego limitu przychodów netto) oraz inne osoby prawne, wyłączając Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski;

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, a także spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły minimalną równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro;

- jednostki organizacyjne, które działają na podstawie Prawa bankowego, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o obrocie papierami wartościowymi,  przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wysokość przychodów,

- gminy, powiaty, województwa i ich związki, a razem z nimi państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe oraz państwowe fundusze celowe; jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

- osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

- jednostki niewymienione powyżej, w przypadku gdy otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

Czy są jakieś uproszczenia w prowadzeniu ksiąg?

W prowadzeniu ksiąg występują uproszczenia, które polegają na ograniczeniu procedur oraz zmniejszeniu ilości informacji przedstawianych w sprawozdaniu finansowym jednostki. Podmioty prowadzą księgi rachunkowe, stosując się do odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości z odmiennościami zaznaczonymi w rozporządzeniu. Uproszczone zasady rachunkowości stosuje się dla takich podmiotów gospodarczych jak: stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne, organizacje pracodawców, fundacje, izby gospodarcze, organizacje dobroczynności i opieki społecznej oraz przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Jeśli jednak prowadząc firmę ledwo dajemy sobie radę z księgowością, boimy się czy robimy wszystko tak jak należy albo po prostu nie mamy czasu na jej prowadzenie - warto zwrócić się o pomoc do biur księgowych. Obecnie jest ich na rynku coraz więcej, dlatego tym ważniejsze jest wybranie tego odpowiedniego, któremu będziemy mogli ze spokojem powierzyć finanse naszego przedsiębiorstwa. Raś i Raś - usługi księgowe to sprawdzone biuro księgowe w Krakowie, któremu zaufało już wiele firm.

Warto przeczytać